Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Praktyka zawodowa: Dominik Zakrzewski Manual-Medic Gabinet Rehabilitacji zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie:

 • przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 • wpisu nr 000000215878 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,

 • niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

2. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56, budynek B, lokal 107.

 

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.

2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:

 • leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn,

 • leczenia obrzęków limfatycznych,

 • konsultacji fizjoterapeutycznych

 • badania funkcjonalne i fizjoterapia,

 • fizjoprofilaktyki

 • wydawania opinii, orzeczeń oraz zaświadczeń.

 

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.

2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki lub przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych.

 

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Pacjenci są rejestrowani telefonicznie (nr 533-738-600) lub zdalnie za pośrednictwem kalendarza internetowych dostępnego na stronie www.manual-medic.pl.

2. Przed zaplanowaną wizytą Pacjent może zostać poproszony o potwierdzenie wizyty. Brak potwierdzenia wizyty na mniej niż 24 godziny przed zaplanowaną wizytą może skutkować nieudzieleniem świadczenia.

3. Podczas pierwszej wizyty Fizjoterapeuta dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta za pośrednictwem dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej.

4. Udzielenie świadczeń zdrowotnych przez Fizjoterapeutę wymaga wcześniejszej zgody Pacjenta.

5. Nieobecność na umówionej wizycie bez wcześniejszego odwołania (minimum 24 godziny wcześniej) może wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 50% ceny usługi.

 

 V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:

 • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 1,00 zł

 • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi 0,20 zł

 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych opłata wynosi 1,00 zł

 VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych pobierane są od Pacjentów opłaty.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne określona jest w Załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów dnia 20 października 2019 roku.